Uavhengig kontroll

Med Byggesaksforskriften fra 2010 (SAK10) kom kravet om at på alle våtrom som etableres i søknadspliktige tiltak, skal det gjennomføres uavhengig kontroll. At bygningen er lufttett nok, for å begrense energibehovet ble også innført som et kontrollområde.

Kontrollen består i at de prosjekterende og utførende aktørene, som har erklært ansvarsrett for de aktuelle kontrollområdene, foreviser at de har kvalitetssikringssystem (KS-system) i virksomheten som de bruker under utarbeidelse av prosjektering og utførelse. For våtrom kontrolleres det at det er utarbeidet nok prosjektering til at våtrommene kan utføres etter dette produksjonsunderlaget. I kontroll av utførelsen befares rommene og det kontrolleres at arbeidet er i henhold til produksjonsunderlaget. Når aktørene er ferdig med oppgavene innenfor kontrollområdet; innhenter vi sjekklister og annen dokumentasjon som KS-systemet beskriver at skal benyttes. For lufttetthet innhentes trykktesten hvis denne blir gjort av entreprenøren og innholdet i denne blir kontrollert. ETEK kan, selvfølgelig, også gjennomføre trykktesten og med dette sikre uavhengigheten.